पेशी स्थगित गरिएको सूचना

उपर्युक्त विषयमा यस न्यायाधिकरणका कानून सदस्य माननीय जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनु भएको र कानून सदस्यको अनुपस्थितिमा इजलास सञ्‍चालन हुन नसक्ने भएकाले  मिति २०७९।०५।१२ गतेदेखि अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म पेशी स्थगित गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ। =>> पेशी स्थगित-79-5-12                           […]

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

ऋण असुली न्यायाधिकरण सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन मिति २०७९।०४।०१ यस न्यायाधिकरणको आ.व.२०७९/०७० को लागि तपसिलमा उल्लिखित सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६क तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने इजाजत प्राप्‍त इच्छुक व्यक्ति, फर्म, तथा कम्पनीले यो सूचना प्रकाशित […]

घर, जग्गा र मेशिनरी लिगलगापात लिलाम

३५ (पैतीस) दिने लिलामी विक्रि सूचना वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी राजकार इन्टर ट्रेड कन्सर्न समेत भएको सम्वत् २०६३ सालको मुद्दा नं.१०१-०६३-१४३१।२५१ समेतका ऋण असुली मुद्दामा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१२।०२ को आदेशानुसार . . . लिलामी . . . सूचना =>>मुद्दा नं. १४३१।२५१ वादी नेपाल बैंक लि. र प्रतिवादी डि.के. इन्टरप्राइजेज समेत भएको […]