सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

ऋण असुली न्यायाधिकरण सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन मिति २०८०।०४।०१ यस न्यायाधिकरणमा चालु आ.व. २०८०/०८१ को लागि तपसिल बमोजिमका सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६क तथा सार्वजनिक खरिद पुरा पढ्नुस

लिलामी सूचना स्थगित गरिएको

वादी नेपाल बैंक लिमिटेड र प्रतिवादी नारायण भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत भएको ऋण असुली मुद्दा . . . . …… लिलामी सूचना स्थगित गरिएकोबारे सूचना … =>> लिलामी सूचना स्थगितबारे

घर, जग्गा र मेशिनरी लिगलगापात लिलाम

३५ (पैतीस) दिने लिलामी विक्रि सूचना वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी राजकार इन्टर ट्रेड कन्सर्न समेत भएको सम्वत् २०६३ सालको मुद्दा नं.१०१-०६३-१४३१।२५१ समेतका ऋण असुली मुद्दामा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१२।०२ को आदेशानुसार . पुरा पढ्नुस

मासिक/वार्षिक प्रतिवेदन

ऋण असुली न्यायाधिकरणकमलपोखरी, काठमाडौंमासिक/वार्षिक प्रतिवेदन १. २०८० श्रावण =>> 2080-Shrawan २. २०८० भाद्र ‍‌=>> 2080-Bhadra ३. २०८० असोज ‍=>> 080-Ashoj ४. २०८० कार्तिक ‍=>> 080-kartik ५. २०८० मंसिर ‍=>> २०८०-मंसिर ६. २०८० पौष ‍=>> 2080-Poush पुरा पढ्नुस