डाउनलोड गर्नुहोस

क्र.सं.विवरणDownload
01वार्षिक कार्ययोजना, २०७८।०७९वार्षिक कार्ययोजना, २०७८।०७९
02वार्षिक कार्ययोजना, २०७७।०७८वार्षिक कार्ययोजना, २०७८।०७९
03वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५।०७६ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५।०७६
04वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४।०७५वार्षिक प्रतिवेदन २०७४-०७५
05बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, नियमावली, २०५९ - nep ऋण असुली ऐन, २०५८, नियमावली, २०५९ - nep
06बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, नियमावली, २०५९ - eng नियमावली, २०५९ - eng
07ऋण असुली न्यायाधिकरणको वार्षिक कार्ययोजना, आ.व. २०७६।०७७ वार्षिक कार्ययोजना, आ.व. २०७६।०७७
08टेण्डर फाराम टेण्डर फाराम
09मुद्दा टिपोट फाराम टिपोट फाराम

10Unicode_traditional Download
11Unicode_Romanized Download
12Nep_Fonts_4in1 Download