डाउनलोड गर्नुहोस

क्र.सं.विवरणDownload
01वार्षिक कार्ययोजना, २०७७।०७८वार्षिक कार्ययोजना, २०७७।०७८
02वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५।०७६ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५।०७६
03निर्णयको संगालो, २०७६ निर्णयको संगालो, २०७६
04वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४।०७५वार्षिक प्रतिवेदन २०७४-०७५
05बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, नियमावली, २०५९ - nep ऋण असुली ऐन, २०५८, नियमावली, २०५९ - nep
06बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, नियमावली, २०५९ - eng नियमावली, २०५९ - eng
07ऋण असुली न्यायाधिकरणको वार्षिक कार्ययोजना, आ.व. २०७६।०७७ वार्षिक कार्ययोजना, आ.व. २०७६।०७७
08टेण्डर फाराम Download
09Unicode_traditional Download
10Unicode_Romanized Download
11Nep_Fonts_4in1 Download