अर्थ मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
सम्पर्क नं. ४२११३००, ४२११७४८

Audio Notice Board: 1618 01 4211338&a

Email: moev@mof.gov.np

Website : अर्थ मन्त्रालय