व्यवस्थापिका-संसद, नेपाल

नेपाल सरकार व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल सम्पर्क नं. +977 1 4200210 (सूचना शाखा) +977 1 4200159 (सभामुख), फ्याक्सः +977 1 4200137 +977 1 4200227 (उपसभामुख) +977 1 4200021 (महासचिव), फ्याक्सः +977 1 4222923 +977 1 4200072 (सचिव), फ्याक्सः +977 1 4200141 +977 1 4200134 (प्रवक्ता), फ्याक्सः +977 1 4200053 फ्याक्सः +९७७ १ ४२००१३७ […]

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं सम्पर्क नं. : ४२००२२५ फ्याक्स नं. : ४२११६८४ ईमेल : infolaw@moljpa.gov.np Website :कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

नेपाल कानून आयोग

नेपाल कानून आयोग अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वर । फोन: ४४८११९७, ४४८१०४३, ४४८१०४६, ४४८१०५९ फ्याक्स: ४४८१७०४ Email : info@lawcommission@gov.np Website : नेपाल कानून आयोग

गृह मन्त्रालय

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सि‌हदरवार, काठमाडौं । सम्पर्क नम्बर फोन नं‌ : +९७७-१-४२११२०८ +९७७-१-४२११२१४ टोल फ्रि : १११२ (निशुल्क) फ्याक्स : +९७७-१-४२११२५७, +९७७-१-४२११२८६ इमेल : gunaso@moha.gov.np वेवसाइट : अर्थ मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार,काठमाडौं सम्पर्क: +९७७-१- ४२११०००, ४२११०२५, ४२११०४०, ४२११०३५, ४२११०८०, ४२११०७३, ४२११०२१, ४२११०३८ फ्याक्सः +९७७-१- ४२११०६५, ४२११०८६, ४२११०३८, ४२११०२१, ४२११०४७, अडियो नोटिस बोर्डः १६१८०७०७०११११ पो ब. नं. २३३१२ Email: info@nepal.gov.np वेवसाईट : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं । सम्पर्क नं. ४२११३००, ४२११७४८ Audio Notice Board: 1618 01 4211338&a Email: moev@mof.gov.np Website : अर्थ मन्त्रालय

नेपाल सरकारको वेभसाइट

नेपाल सरकारको वेभसाइट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सिंहदरवार, काठमाडौं फोन: +९७७-१- ४२११९१७, ४२११७१०, ४२११५२७ फ्याक्स:+९७७-१-४२४३३६२ इमेल: info@nitc.gov.np Website: नेपाल सरकारको वेभसाइट

सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालत रामशाहपथ, काठमाडौं । फोन नं. : ०१-४२६२८९५ ०१-४२५०९३७ ०१-४२५०९३८ ०१-४२६२८४५ ०१-४२६२८४६ इमेल : info@supremecourt.gov.np वेभसाइट : सर्वोच्च अदालत