नेपाल कानून आयोग
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ वानेश्वर ।

फोन: ४४८११९७, ४४८१०४३, ४४८१०४६, ४४८१०५९

फ्याक्स: ४४८१७०४

Email : info@lawcommission@gov.np

Website : नेपाल कानून आयोग