नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सि‌हदरवार, काठमाडौं ।

सम्पर्क नम्बर
फोन नं‌ : +९७७-१-४२११२०८
+९७७-१-४२११२१४
टोल फ्रि : १११२ (निशुल्क)
फ्याक्स : +९७७-१-४२११२५७,
+९७७-१-४२११२८६
इमेल : gunaso@moha.gov.np

वेवसाइट : अर्थ मन्त्रालय