न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १४ अनुसार न्यायाधिकरणलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूको शुरु कारवाही तथा किनारा लगाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । ऐनको दफा पुरा पढ्नुस

आ.व.२०७५/७६ को सूचीकृत फर्महरु

यस न्यायाधिकरणको आ.व.२०७५।०७६ को लागि जिन्सी सामान तथा सेवा खरिद प्रयोजनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ प्रयोजनको लागि तोकिएको म्यादभित्र तथा बाहिर रितपूर्वक पर्न आएका आर्थिक कारोवार पुरा पढ्नुस