मिति २०७७।१०।०७ र २०७७।१०।०८ गते हुने दैनिक इजलासको पेशी विविध कारणवस स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

‍‍=> इजलास स्थगति-077-10-06

-ऋण असुली न्यायाधिकरण