विषय :- पेशी स्थगित गरिएको।

उपर्युक्त विषयमा मिति २०८०।०२।१४ गतेदेखि २०८०।०२।१९ गतेसम्मको पेशी विशेष कारणवश स्थगित गरिएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

पेशी स्थगित गरिएको बारे_080_2_12

– ऋण असुली न्यायाधिकरण, प्रशासन