यस न्यायाधिकरणमा चालु आ.व. २०७५/०७६ को लागि तपसिलमा उल्लिखित सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले . . .

=‍‌‌> सूची दर्ता_2075_076