पेशी स्थगित गरिएको सूचना

विषय :- पेशी स्थगित गरिएको। उपर्युक्त विषयमा मिति २०८०।०२।१४ गतेदेखि २०८०।०२।१९ गतेसम्मको पेशी विशेष कारणवश स्थगित गरिएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ। पेशी स्थगित गरिएको बारे_080_2_12 – ऋण असुली न्यायाधिकरण, प्रशासन    

सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

ऋण असुली न्यायाधिकरण सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन मिति २०७९।०४।०१ यस न्यायाधिकरणको आ.व.२०७९/०७० को लागि तपसिलमा उल्लिखित सामान तथा सेवाहरु आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६क तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ पुरा पढ्नुस

लिलामी सूचना स्थगित गरिएको

वादी नेपाल बैंक लिमिटेड र प्रतिवादी नारायण भेजिटेवल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. समेत भएको ऋण असुली मुद्दा . . . . …… लिलामी सूचना स्थगित गरिएकोबारे सूचना … =>> लिलामी सूचना स्थगितबारे

घर, जग्गा र मेशिनरी लिगलगापात लिलाम

३५ (पैतीस) दिने लिलामी विक्रि सूचना वादी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. र प्रतिवादी राजकार इन्टर ट्रेड कन्सर्न समेत भएको सम्वत् २०६३ सालको मुद्दा नं.१०१-०६३-१४३१।२५१ समेतका ऋण असुली मुद्दामा यस न्यायाधिकरणको मिति २०७६।१२।०२ को आदेशानुसार . पुरा पढ्नुस

मासिक/वार्षिक प्रतिवेदन

ऋण असुली न्यायाधिकरणकमलपोखरी, काठमाडौंमासिक/वार्षिक प्रतिवेदन १. २०७९ श्रावण =>> 079-Shrawan २. २०७९ भाद्र ‍‌=>> 2079-भाद्र ३. २०७९ असोज ‍=>> 2079-Ashoj ४. २०७९ कार्तिक ‍=>> 79-Kartik ५. २०७९ मंसिर ‍=>> 079-Mansir ६. २०७९ पौष ‍=>> 079-Poush पुरा पढ्नुस