राजश्व दाखिला विवरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आउने खराब कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा लाग्ने मिलापत्र दस्तुर र ऋण असुली शुल्क सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ऐनको पुरा पढ्नुस

राजश्व दाखिला विवरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आउने खराब कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरूमा लाग्ने मिलापत्र दस्तुर र ऋण असुली शुल्क सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ऐनको पुरा पढ्नुस

तामेली र मिलापत्रसम्बन्धी प्रगति विवरण

न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये कारवाही तथा असुली प्रकृयामा रहेका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणीहरूले मिलापत्र गरी पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएमा मिलापत्र गराउने गरिएको र सम्बन्धित ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेकोले प्रस्तुत पुरा पढ्नुस

तामेली, दावी नपुगेको र मिलापत्रसम्बन्धी प्रगति

आ.व.२०६०।०६१ देखि आ.व.२०६९।०७० को अवधिमा न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आएका मुद्दाहरूमध्ये तामेलीमा परेको, दावी नपुगेको (खारेज भएको) र मिलापत्र भएका मुद्दाहरूबाट असुल भएको ऋण रकमको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ:- वाणिज्य बैंकहरूतर्फ तामेलीमा परेका १७८ थान पुरा पढ्नुस

ऋण असुलीसम्बन्धी प्रगति विवरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फैसला कार्यान्वयनतर्फको ऋण असुली प्रकृया वास्तवमा न्यायाधिकरण स्थापना भएको दोस्रो बर्ष अर्थात आ.व.२०६१।०६२ देखि शुरूवात भएको हो । जसअनुसार आ.व.२०६१।०६२ मा वाणिज्य बैंकको २ थान र वित्तीय संस्थाको २ थान गरी पुरा पढ्नुस

मुद्दा फैसलासम्बन्धी प्रगति विवरण

आर्थिक बर्षनुसार मुद्दा फर्छौटको गणना गर्दा आ.व.२०६०।०६१ मा न्यायाधिकरणबाट ३० थान मुद्दा फैसला भएको र यसबाट रू.३५६५.३४ लाख भराई दिने ठहर भएको छ । आ.व.२०६१।०६२ मा १०६ थान मुद्दा फैसला भई सोबाट फैसला रकम रू.८१३६.६२ पुरा पढ्नुस

अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था

ऐनको दफा १६ को उपदफा १ अनुसार न्यायाधिकरणमा विचाराधिन रहेको कुनै पनि मुद्दामा कर्जा लिने सिलसिलामा सुरक्षणको लागि राखिएको धितो वा ऋणीको जमानीकर्ताको स्वामित्वमा वा कब्जामा रहेको वा हकभोग भएको चल अचल सम्पत्ति नामसारी, बिक्री पुरा पढ्नुस