राजश्व दाखिला विवरण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आउने कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाहरुमा लाग्ने मिलापत्र दस्तुर र ऋण असुली शुल्क सम्बन्धमा बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन¸ २०५८ ले व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार ऐनको पुरा पढ्नुस

कार्य प्रगति समीक्षा

कार्य प्रगति समीक्षा: ऋण असुली न्यायाधिकरणका प्रतिवद्धताहरु, ती प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न लिइएका नीतिहरु, ती नीतिहरु लागू गर्न अपनाइएका पद्धतिहरु, योजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य कार्य सम्पादनमा अध्यक्ष र सदस्यद्वयको सकृयता तथा समन्वयकारी भूमिका रहेको छ। साथै पुरा पढ्नुस