आर्थिक बर्षनुसार मुद्दा फर्छौटको गणना गर्दा आ.व.२०६०।०६१ मा न्यायाधिकरणबाट ३० थान मुद्दा फैसला भएको र यसबाट रू.३५६५.३४ लाख भराई दिने ठहर भएको छ । आ.व.२०६१।०६२ मा १०६ थान मुद्दा फैसला भई सोबाट फैसला रकम रू.८१३६.६२ लाख भराई दिने ठहर भएको देखिन्छ । शुरू आ.व. २०६०।०६१ को तुलनामा यो फैसला रकम रू.१२८.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ । आ.व.२०६२।०६३, आ.व.२०६३।०६४ र आ.व.२०६४।०६५ मा क्रमशः २०१ थान, ४६५ थान र ४७९ थान मुद्दा किनारा लागि फैसला रकम क्रमशः रू.३२८२३.२५ लाख, रू.२८२१५.८४ लाख र रू.५०६२९.३३ लाख कायम भएको देखिन्छ । यसैगरी आ.व.२०६५।०६६, आ.व.२०६६।०६७ र आ.व.२०६७।०६८ मा क्रमशः ३५४ थान, ३१६ थान र २६३ थान मुद्दाबाट क्रमशः रू.५२९३४.११ लाख, रू.५७,७११.७३ लाख र रू.६९१०५.७५ लाख भराई दिने ठहर भएको
छ । आ.व.२०६८।०६९ मा १९८ थान मुद्दा फैसला भएको र यसबाट रू. ५०,७१३.६१ लाख भराई दिने ठहर भएको, जुन शुरू आ.व.२०६०।०६१ को तुलनामा १३२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको र आ.व.२०६७।०६८ को तुलनामा करिब २७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । आ.व.२०६९।०७० मा मात्र १८७ थान मुद्दा फैसला भई सोबाट रू.६७६०६.८२ लाख भराई दिने ठहर भएको, जुन शुरू वर्षको तुलनामा १७९६.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको र आ.व.२०६८।०६९ को तुलनामा ३३.३१ प्रतिशतले बढेको पाइन्छ ।
न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका कूल २७२७ थान मुद्दामध्ये आ.व.२०६०।०६१ देखि यस आर्थिक बर्ष २०६९।०७० को अन्त्यसम्ममा ९५ प्रतिशत अर्थात २५९९ थान मुद्दा फैसला भइसकेको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूतर्फ दर्ता भएका २५३० थान मुद्दामध्ये फैसला भएका २४२९ थान मुद्दाबाट रू.४० अर्ब ९६ करोड ७२ लाख र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू तर्फदर्ता भएका १९७ थान मुद्दामध्ये फैसला भएका १७० थान मुद्दाबाट रू. १ अर्ब १७ करोड ६९ लाख निवेदक र वादी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले पाउने गरी भराई दिने ठहर भएको छ ।
उपरोक्त अनुसारको विवरणबाट आ.व.२०६०।०६१ देखि आ.व.२०६४।०६५ सम्ममा मुद्दा फैसला संख्या र फैसला रकममा वृद्धि हुँदै आएको पाइन्छ भने आ.व.२०६५।०६६ देखि चालु आ.व.२०६९।०७० सम्ममा मुद्दा फैसला संख्या घट्दै आएतापनि फैसला रकम भने सरदर बढ्दै आएको पाइन्छ। मुद्दा फैसलासम्बन्धी प्रगति विवरण परिशिष्ट २, १४ र १६ मा उल्लेख गरिएको
छ ।