न्यायाधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये कारवाही तथा असुली प्रकृयामा रहेका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू र ऋणीहरूले मिलापत्र गरी पाउँ भनी संयुक्त निवेदन दिएमा मिलापत्र गराउने गरिएको र सम्बन्धित ऋणीले कर्जा चुक्ता गरेकोले प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखी पाउँ भनी वादी पक्षले निवेदन दिएमा त्यस्ता मुद्दाहरूलाई तामेलीमा राख्ने गरिएको छ । जसअनुसार शुरू बर्ष आ.व.२०६०।०६१ मा केवल १ थान मुद्दा मिलापत्र भएको र सोबाट रू.२१७.३६ लाख असुली भएको छ । आ.व.२०६१।०६२ मा ९ थान मुद्दा मिलापत्र भएको र सोबाट रू. ५०४.३६ लाख असुली भएको, जुन पहिलो बर्ष अर्थात आ.व.२०६०।०६१ मा असुली भएको रकमको तुलनामा १३२.०३ प्रतिशतले बढी रहेको छ । आ.व.२०६२।०६३ र २०६३।०६४ मा तामेली र मिलापत्र गरी क्रमशः ६ थान र १०५ थान मुद्दाबाट क्रमशः रू.३४०.१८ लाख र रू.८८१७.५२ लाख असुली भएको छ । आ.व.२०६४ र ०६५ र आ.व.२०६५।०६६ मा तामेली र मिलापत्र गरी क्रमशः १४६ थान र १९५ थान मुद्दाबाट क्रमशः रू.१३७३३.९४ लाख र रू.१५५९८.०९ लाख असुली भएको, जुन आ.व.२०६३।०६४ र आ.व.२०६४।०६५ मा असुली भएको रकमको तुलनामा क्रमशः ५५.७६ प्रतिशत र १३.५७ प्रतिशतले बढी असुली भएको देखिन्छ । आ.व. २०६६।०६७ मा तामेलीतर्फ २० थान र मिलापत्रतर्फ १२४ थान गरी जम्मा १४४ थान मुद्दाबाट रू. १८३६७.७९ लाख असुली भएको, जुन आ.व.२०६५।०६६ मा असुली भएको रकमको अनुपातमा १७.७६ प्रतिशतले बढी रहेको छ । आ.व.२०६७ र ०६८ मा तामेली र मिलापत्र गरी जम्मा ७२ थान मुद्दाबाट रू.११६१०.२३ लाख असुली भएको, जुन आ.व.२०६६।०६७ मा असुली भएको रकमको तुलनामा ३६.७९ प्रतिशतले घटी रहेको छ । आ.व.२०६८।०६९ र आ.व.२०६९।७० मा तामेली र मिलापत्र गरी जम्मा क्रमशः ४७ थान र ३५ थान मुद्दाबाट क्रमशः रू.१७४३०.७१ लाख र रू.१०८८४.१२ लाख असुली भएकोले, जुन आ.व.२०६७।०६८ र आ.व.२०६८।०६९ मा असुली भएको रकमको तुलनामा क्रमशः ५०.१३ प्रतिशतले बढी र ३७.५५ प्रतिशतले घटी रहेको देखिन्छ ।
उपरोक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरू र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूका तामेलीमा परेका १८४.थान मुद्दाबाट रू.७८०३.४३ लाख र मिलापत्र भएका ५७६ थान मुद्दाबाट रू. ८९७००.८७ लाख असुली भएको समेत गरी जम्मा मुद्दा थान ७६० बाट जम्मा रू.९७५०४.३० अर्थात रू.९ अर्ब ७५ करोड ०४ लाख ३० हजार असुली भएको छ । तामेली र मिलापत्रबाट असुली भएको रकमको विवरण परिशिष्ट ८ मा उल्लेख गरिएको छ ।