आ.व.२०६०।०६१ देखि आ.व.२०६९।०७० को अवधिमा न्यायाधिकरणमा दर्ता हुन आएका मुद्दाहरूमध्ये तामेलीमा परेको, दावी नपुगेको (खारेज भएको) र मिलापत्र भएका मुद्दाहरूबाट असुल भएको ऋण रकमको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ:-
वाणिज्य बैंकहरूतर्फ तामेलीमा परेका १७८ थान मुद्दाबाट रू.७७०८.३९ लाख असुली भएको, दावी नपुगेको ६७ थान मुद्दामा मागदावी रू.५७१४.७८ लाख खारेजीमा परेको र मिलापत्र भएका ५५६ थान मुद्दाबाट रू.८९११२.४६ लाख असुली भएको छ ।
विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ तामेलीमा परेका ६ थान मुद्दाबाट रू.९५.०४ लाख असुली भएको, दावी नपुगेका १० थान मुद्दामा कायम भएको मागदावी रू.१३२.९९ लाख खारेजीमा परेको र मिलापत्र भएका २० थान मुद्दाबाट रू.५८८.४१ लाख असुल भएको छ ।
माथि उल्लेखित तथ्यअनुसार उपरोक्त अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू दुवै गरी तामेलीतर्फ १८४ थान मुद्दाबाट रू.७८०३.४३ लाख, दावी नपुगेका ७७ थान मुद्दामा कायम भएको मागदावी रू.५८४७.७७ लाख खारेजीमा परेको र मिलापत्र भएका ५७६ थान मुद्दाबाट रू.८९७००.८७ लाख असुल भएको देखिन्छ । यसको पूर्ण विवरण परिशिष्ट ५ मा उल्लेख गरिएको छ ।