यस न्यायाधिकरणको मिति २०७७।०६।२२ गते हुने दैनिक इजलासको पेशी विविध कारणवस स्थगित गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

सूचना_077_06_21

-ऋण असुली न्यायाधिकरण